Sök:

Välkommen 
Här kan du ta del av våra böcker, broschyrer, foldrar med mera.

NYHETER

Skogsvårdslagstiftningen, handbok
Boken ger genomgripande information om lagen och dess innebörd.

Boken börjar levereras i slutet av april 2017
Biologisk mångfald i nyckelbiotoper
Rapport 4:2017
Nyckelbiotoperna innehåller många arter som signalerar höga naturvärden. Flertalet av arterna är dock sällsynta och hittas bara i en bråkdel av nyckelbiotoperna. Inom varje område är det dessutom oftast få fynd av varje art.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skoglig produktionsekologi
Boken förmedlar aktuell kunskap inom området skoglig produktionsekologi .

PROVLÄS

Börjar levereras i slutet av mars 2017
395:-
Målanpassad ungskogsskötsel
Rapport 13:2016
I denna rapport redovisas hur skogsägare kan sköta ungskogar utifrån olika mål. Materialet har arbetats fram av en arbetsgrupp sammansatt av företrädare från skogsbruk och andra intressen i skogen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering - Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering
Rapport 10:2016
I denna rapport beskrivs metodiken och resultat från användning av metodiken på två platser i landet.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Alternativa skötselmetoder i Rånddalen-Ett projekt i Härjedalen
Rapport 2:2017
Rapporten redovisar hur ett demonstrationsområde med olika skogsskötselmetoder etableras i en äldre tallskog i Härjedalen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn - Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
Rapport 12:2016
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. Målbilderna är framtagna i bred samverkan inom skogssektorn.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Regeringsuppdrag om jämställdhet i skogsbruket
Meddelande 3:2017
Tidigare åtgärder för att öka jämställdheten i skogsbruket har sammanställts och nya former för informationstillfällen som lockar andra grupper än de som traditionellt inbjuds föreslås.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Främja nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvården
Meddelande 2:2017
”Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet, granskat vägen från anläggningsboende till egenförsörjning. Detta meddelande är slutredovisningen av uppdraget.”

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogens sociala värden i Skogsstyrelsens rådgivning och information
Meddelande 1:2017
I detta meddelande beskrivs hur Skogsstyrelsen arbetar med skogens sociala värden,
framförallt inom rådgivning och information, och några specifika insatser som gjorts
under 2016 för att lyfta ämnet i rådgivningen beskrivs närmare.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Grundbok för skogsbrukare - Mål, strategi och planering
Hur kommer du från ord och kunskaper till handling i ditt skogsbruk?


Antal i lager: 316
110:-
Samlad tillsynsplan 2017
Meddelande 11:2016
Tillsynsplanen beskriver mål med tillsynen, prioriteringar, tillsynsinsatser 2017, resursåtgång samt uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Förhindra körskador, 10-pack
Körskador i närheten av sjöar, vattendrag och diken leder till risk för att mineralpartiklar, humus, näring och kvicksilver förs ut i vattnet.

Gratis pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 273
100:-
Dikesrensning, 10-pack
Rensning görs för att diken ska behålla sin avvattnade funktion. Detta åstadkoms genom att rensa till ursprungligt läge och djup.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 258
100:-
Lövträdsföryngring, 10-pack
Lövträd kan ge hög och värdefull virkesproduktion på lämpliga marker och med god skötsel.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 266
100:-
Miljöhänsyn i skogsbruket-Planering, 10-pack
Planering innan avverkning och körning är avgörande för ett bra arbete.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 138
100:-
Miljöhänsyn i skogsbruket-Grunder, 10-pack
Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till andra skyddsformer.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
Antal i lager: 105
100:-
Skyddsdikning, 10-pack
Med skyddsdikning vill man underlätta anläggningen av ny skog. Skyddsdikning utförs på produktiv skogsmark för att hindra grundvattnet att stiga efter en föryngringsavverkning.

Gratis Pdf-fil för egen utskrift
Antal i lager: 259
100:-
Översyn av Skogsstyrelsens beräkningsmodell för bruttoavverining
Rapport 14:2016
I rapporten beskrivs problem och brister samt möjligheter och utvecklingsbehov. Läget för bruttoavverkningsprodukten beskrivs också med åtgärder och effekter.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering - Genomgång av ansvar vid utförande av skogliga förändringar, ansvar för tillsyn samt ansvar vid inträffad skada
Rapport 8:2016
Under åren 2014 till 2016 har Trafikverket, Statens geotekniska institut, Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning gemensamt drivit projektet ”Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering”.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
Meddelande 9:2016
Målbilder för god miljöhänsyn har utvecklats gemensamt inom skogssektorn. Dessa målbilder håller nu på att implementeras och Skogsstyrelsen redovisar här hur detta arbete går.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper
Rapport 7:2016
Skogsstyrelsen har tagit initiativ till denna nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper för att samlat beskriva hur olika intressenter ser på och upplever arbetet med nyckelbiotoper.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd
Rapport 6:2016
Under åren 2012–2013 genomfördes en uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd, baserat på de rekommendationer för miljöhänsyn som tagits fram av Skogsstyrelsen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av åtgärder för att skapa funktionella kantzoner mot vattendrag i yngre kulturskogar
Rapport 13:2015
I den här rapporten redovisas hur man kan skapa en kantzon mot vattendrag när kulturskogen växer ända fram till vattendraget.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Sektorsdialog 2014 och 2015
Meddelande 6:2016
I Meddelandet redovisas hur sektorsdialogerna har genomförts och de huvudsakliga slutsatser Skogsstyrelsen drar av arbetet hitintills.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Agnda 2030 - underlag för genomförande - Ett regeringsuppdrag
Meddelande 8:2016
Detta meddelande utgör Skogsstyrelsens redovisning av det uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen beslutade om i april 2016.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare-Redovisning av regeringsuppdrag: Lägesrapport per 2016-08-31
Meddelande 10:2016
Meddelandet innehåller en lägesrapportering av Skogsstyrelsens och länsstyrelsernas arbete med att ta fram metoder för gemensam utveckling av verksamheter inom berörda myndigheter.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kunskapssammanställning skogsbruk på torvmark
Rapport 3:2016
Sammanställningen innehåller beskrivningar av hur skogen på produktiv torvmark ser ut och redovisar de kunskaper vi idag har om hur olika typer av skogar på torvmark kan skötas.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Adaptiv skogsskötsel 2013-2015
Meddelande 7:2016
Detta Meddelande redovisar Skogsstyrelsens och SLU:s slutsatser från projektet Adaptiv skogsskötsel, ett regeringsuppdrag som pågått från 2013–2015.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kulturarv i skogen
Meddelande 5:2016
Meddelandet innehåller en redovisning av de åtgärder myndigheterna och skogsbruket genomfört för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Hänsynen till forn- och kulturlämningar-Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015
Rapport 5:2016
Rapporten redovisar resultaten samt inventeringens design och genomförande.
Skogsstyrelsen verkar för att uppnå de skogs- och miljöpolitiska målen bland annat genom att beskriva tillståndet i skogen.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket - ett pilotprojekt
Rapport 4:2016
Rapporten redovisar tre områden inom Vildmarksriket där hyggesfria metoder tillämpats i demonstrations- och försökssyfte.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket
Rapport 2:2016
Skogsstyrelsen har genomfört en ny inventering av kunskap kring vilka klimatförändringar som skett och kan komma att ske framöver, vilka effekter dessa klimatförändringar kan medföra för den svenska skogen och vilka olika möjligheter till klimatanpassning som står till buds.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Skogliga skattningar från laserdata
Meddelande 4:2016
Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 2015

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift.
Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården
Meddelande 3:2016
Delrapporten visar att det finns potential för sysselsättning i de gröna näringarna och den pekar även på vissa områden där insatser kan främja nyanländas väg till försörjning.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Hänsynen till forn- och kulturlämningar - Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2014
Rapport 7:2015
Skogsstyrelsen verkar för att uppnå de skogs- och
miljöpolitiska målen bland annat genom att beskriva
tillståndet i skogen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Analys av hur Skogsstyrelsen verkar för att miljömålen ska nås
Meddelande 2:2016
I Meddelandet redovisas översiktligt vilka miljökvalitetsmål som är relevanta för Skogsstyrelsen och hur myndighetens olika verksamheter påverkar förutsättningarna att nå målen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden - Metodik och genomförande
Rapport 1:2016
Denna rapport ger en samlad beskrivning av bakomliggande avvägningar och syfte, hur inventeringsområdena har valts ut, vad som inventeras och vilken metodik som används.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kunskapsplattform för skogsproduktion - Tillståndet i skogen, problem och tänkbara insatser och åtgärder
Meddelande 1:2016
Denna kunskapsplattform för skogsproduktion är framtagen inom regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel och behandlar 13 områden med betydelse för skogsproduktionen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Informationsbehov för god miljöhänsyn
Meddelande 5:2015
Detta meddelande innehåller en rapportering av ett regeringsuppdrag och innehåller en framåtsyftande del samt en beskrivande del av pågående kvalitetssäkringsarbete inom kulturmiljöområdet och av nyckelbiotopsdatabasen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Utvärdering av ekonomiska stöd
Meddelande 6:2015
Detta meddelande utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag om utvärdering av ekonomiska stöd.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Effekter av ett förändrat klimat - SKA15
Rapport 12:2015
Skogsstyrelsen och SLU har genomfört en ny omgång skogliga konsekvensanalyser – SKA 15. I denna rapport redovisas metodutveckling angående
1) klimatförändringarnas effekt på tillväxt och
2) inverkan av större stormfällningar på skogstillståndets utveckling och skogstillståndets inverkan på stormfällningens omfattning.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogliga konsekvensanalyser 2015 -SKA 15
Rapport 10:2015
I de skogliga konsekvensanalyserna beräknas ett antal scenarier som ger storleksordningen på den potentiella avverkningen och ett framtida skogstillstånd givet ett antal förutsättningar.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift

Analys av miljöförhållanden -SKA 15
Rapport 11:2015
I denna rapport analyseras miljöförhållandena i de olika scenarioutfallen med fokus på biologisk mångfald.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2013 - SKA 15
Meddelande 3:2015
Skogsstyrelsen analyserar de nuvarande och framtida virkesbalanserna i olika delar av landet. Dessa rundvirkes- och skogsbränslebalanser redovisas i detta meddelande.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven
Rapport 9:2015
Ångermanälvsrapporten redovisar förslag på arbetsgång för planering och genomförande av åtgärder som syftar till att ge god ekologisk potential i de reglerade delarna av mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Renskogsavtal och lägesbeskrivning i frågor om skogsbruk-rennäring
Meddelande 4:2015
Renskogsavtal kan vara ett sätt att lösa situationer där behovet av anpassning av skogliga åtgärder är mer kostnadskrävande än den hänsyn samhället kan förvänta sig att en skogsägare ska bära.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Utvärdering av skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken ur ett miljömålsperspektiv
Rapport 8:2015
En arbetsgrupp vid Skogsstyrelsen har utfört en utvärdering av hur skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken styr mot preciseringarna i miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Finns endast osm Pdf-fil för egen utskrift
Lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF) - en analys av följder av att sänka åldrarna i norra Sverige till samma nivå som i södra Sverige
Rapport 6:2015
Rapporten utgör ett kunskapsunderlag i frågan om lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF) i svensk skog.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Redovisning av arbete med skogens sociala värden
Meddelande 2:2015
Vad som hänt inom skogens sociala värden sedan 2013 och hur arbetet kan utvecklas framåt beskrivs i den här rapporten.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Satellitbildskartering av lämnad miljöhänsyn i skogsbruket - en landskapsansats
Rapport 5:2015
I rapporten redovisas en framtagen metod för att kartera trädgrupper omgivna av kalmark samt trädgrupper som utgör en kantzon mellan kalmark och vatten.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Vegativt förökat skogsodlingsmaterial
Rapport 3:2015
Kunskapen och erfarenheten av skogsodling främst med vegetativt förökad gran är mycket begränsad. Därför föreslås bland annat att planteringar, särskilt av vegetativt förökad gran, bör följas upp och utvärderas för att lättare bedöma möjligheter och risker.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara
Rapport 4:2015
Vilken efterfråge- och utbudssituation kan svensk skogssektor tänkas möta i framtiden? I rapporten redovisas en förenklad analys på global nivå av framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
 
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»