Sök:

Välkommen 
Här kan du ta del av våra böcker, broschyrer, foldrar med mera.

 

NYHETER

Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket - ett pilotprojekt
Rapport 4:2016
Rapporten redovisar tre områden inom Vildmarksriket där hyggesfria metoder tillämpats i demonstrations- och försökssyfte.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket
Rapport 2:2016
Skogsstyrelsen har genomfört en ny inventering av kunskap kring vilka klimatförändringar som skett och kan komma att ske framöver, vilka effekter dessa klimatförändringar kan medföra för den svenska skogen och vilka olika möjligheter till klimatanpassning som står till buds.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Kulturarv i skogen
Meddelandet innehåller en redovisning av de åtgärder myndigheterna och skogsbruket genomfört för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogliga skattningar från laserdata
Meddelande 4:2016
Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 2015

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift.
Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården
Meddelande 3:2016
Delrapporten visar att det finns potential för sysselsättning i de gröna näringarna och den pekar även på vissa områden där insatser kan främja nyanländas väg till försörjning.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Hänsynen till forn- och kulturlämningar - Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2014
Rapport 7:2015
Skogsstyrelsen verkar för att uppnå de skogs- och
miljöpolitiska målen bland annat genom att beskriva
tillståndet i skogen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Analys av hur Skogsstyrelsen verkar för att miljömålen ska nås
Meddelande 2:2016
I Meddelandet redovisas översiktligt vilka miljökvalitetsmål som är relevanta för Skogsstyrelsen och hur myndighetens olika verksamheter påverkar förutsättningarna att nå målen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden - Metodik och genomförande
Rapport 1:2016
Denna rapport ger en samlad beskrivning av bakomliggande avvägningar och syfte, hur inventeringsområdena har valts ut, vad som inventeras och vilken metodik som används.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Kunskapsplattform för skogsproduktion - Tillståndet i skogen, problem och tänkbara insatser och åtgärder
Meddelande 1:2016
Denna kunskapsplattform för skogsproduktion är framtagen inom regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel och behandlar 13 områden med betydelse för skogsproduktionen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Informationsbehov för god miljöhänsyn
Meddelande 5:2015
Detta meddelande innehåller en rapportering av ett regeringsuppdrag och innehåller en framåtsyftande del samt en beskrivande del av pågående kvalitetssäkringsarbete inom kulturmiljöområdet och av nyckelbiotopsdatabasen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Utvärdering av ekonomiska stöd
Meddelande 6:2015
Detta meddelande utgör redovisningen av ett regeringsuppdrag om utvärdering av ekonomiska stöd.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Effekter av ett förändrat klimat - SKA15
Rapport 12:2015
Skogsstyrelsen och SLU har genomfört en ny omgång skogliga konsekvensanalyser – SKA 15. I denna rapport redovisas metodutveckling angående
1) klimatförändringarnas effekt på tillväxt och
2) inverkan av större stormfällningar på skogstillståndets utveckling och skogstillståndets inverkan på stormfällningens omfattning.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogliga konsekvensanalyser 2015 -SKA 15
Rapport 10:2015
I de skogliga konsekvensanalyserna beräknas ett antal scenarier som ger storleksordningen på den potentiella avverkningen och ett framtida skogstillstånd givet ett antal förutsättningar.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift

Analys av miljöförhållanden -SKA 15
Rapport 11:2015
I denna rapport analyseras miljöförhållandena i de olika scenarioutfallen med fokus på biologisk mångfald.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Rundvirkes- och skogsbränslebalanser för år 2013 - SKA 15
Meddelande 3:2015
Skogsstyrelsen analyserar de nuvarande och framtida virkesbalanserna i olika delar av landet. Dessa rundvirkes- och skogsbränslebalanser redovisas i detta meddelande.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Miljöhänsyn i skogsbruket-Grunder, 10-pack
Miljöhänsyn ska tas vid alla åtgärder i skogsbruket. Rätt utformad och på rätt plats är den ett mycket viktigt komplement till andra skyddsformer.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
100:-
Miljöhänsyn i skogsbruket-Planering, 10-pack
Planering innan avverkning och körning är avgörande för ett bra arbete.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
100:-
Ångermanälvsprojektet - förslag till miljöförbättrande åtgärder i mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven
Rapport 9:2015
Ångermanälvsrapporten redovisar förslag på arbetsgång för planering och genomförande av åtgärder som syftar till att ge god ekologisk potential i de reglerade delarna av mellersta Ångermanälven och nedre Fjällsjöälven.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Renskogsavtal och lägesbeskrivning i frågor om skogsbruk-rennäring
Meddelande 4:2015
Renskogsavtal kan vara ett sätt att lösa situationer där behovet av anpassning av skogliga åtgärder är mer kostnadskrävande än den hänsyn samhället kan förvänta sig att en skogsägare ska bära.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Paket med Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk och - Mål, strategi och planering
Köp boken Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk för fullt pris så får du köpa Grundbok för skogsbrukare - Mål, strategi och planering för 50 kr.

Köp boken Grundbok för skogsbrukare - Fakta om skog och skogsbruk för fullt pris så får du köpa Grundbok för skogsbrukare - Mål, strategi och planering för 50 kr.

Inga andra rabatter gäller

395:-
Utvärdering av skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken ur ett miljömålsperspektiv
Rapport 8:2015
En arbetsgrupp vid Skogsstyrelsen har utfört en utvärdering av hur skogsvårdslagen och tillämpliga delar av miljöbalken styr mot preciseringarna i miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Finns endast osm Pdf-fil för egen utskrift
Grundbok för skogsbrukare - Mål, strategi och planering
Hur kommer du från ord och kunskaper till handling i ditt skogsbruk?


110:-
Lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF) - en analys av följder av att sänka åldrarna i norra Sverige till samma nivå som i södra Sverige
Rapport 6:2015
Rapporten utgör ett kunskapsunderlag i frågan om lägsta ålder för föryngringsavverkning (LÅF) i svensk skog.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Redovisning av arbete med skogens sociala värden
Meddelande 2:2015
Vad som hänt inom skogens sociala värden sedan 2013 och hur arbetet kan utvecklas framåt beskrivs i den här rapporten.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Lövträdsföryngring, 10-pack
Lövträd kan ge hög och värdefull virkesproduktion på lämpliga marker och med god skötsel.

Gratis PDF-fil för egen utskrift
100:-
Satellitbildskartering av lämnad miljöhänsyn i skogsbruket - en landskapsansats
Rapport 5:2015
I rapporten redovisas en framtagen metod för att kartera trädgrupper omgivna av kalmark samt trädgrupper som utgör en kantzon mellan kalmark och vatten.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Vegativt förökat skogsodlingsmaterial
Rapport 3:2015
Kunskapen och erfarenheten av skogsodling främst med vegetativt förökad gran är mycket begränsad. Därför föreslås bland annat att planteringar, särskilt av vegetativt förökad gran, bör följas upp och utvärderas för att lättare bedöma möjligheter och risker.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Global framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara
Rapport 4:2015
Vilken efterfråge- och utbudssituation kan svensk skogssektor tänkas möta i framtiden? I rapporten redovisas en förenklad analys på global nivå av framtida efterfrågan på och möjligt utbud av virkesråvara.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
 
 
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»