Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
Meddelande 9:2016
Målbilder för god miljöhänsyn har utvecklats gemensamt inom skogssektorn. Dessa målbilder håller nu på att implementeras och Skogsstyrelsen redovisar här hur detta arbete går.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Agnda 2030 - underlag för genomförande - Ett regeringsuppdrag
Meddelande 8:2016
Detta meddelande utgör Skogsstyrelsens redovisning av det uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen beslutade om i april 2016.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Sektorsdialog 2014 och 2015
Meddelande 6:2016
I Meddelandet redovisas hur sektorsdialogerna har genomförts och de huvudsakliga slutsatser Skogsstyrelsen drar av arbetet hitintills.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12331

RAPPORTER

Översyn av Skogsstyrelsens beräkningsmodell för bruttoavverining
Rapport 14:2016
I rapporten beskrivs problem och brister samt möjligheter och utvecklingsbehov. Läget för bruttoavverkningsprodukten beskrivs också med åtgärder och effekter.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering - Genomgång av ansvar vid utförande av skogliga förändringar, ansvar för tillsyn samt ansvar vid inträffad skada
Rapport 8:2016
Under åren 2014 till 2016 har Trafikverket, Statens geotekniska institut, Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning gemensamt drivit projektet ”Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering”.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper
Rapport 7:2016
Skogsstyrelsen har tagit initiativ till denna nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper för att samlat beskriva hur olika intressenter ser på och upplever arbetet med nyckelbiotoper.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12379
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»