Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Skogens sociala värden i Skogsstyrelsens rådgivning och information
Uppdraget till Skogsstyrelsen är formulerat: Regeringen anser att skogens sociala
Samlad tillsynsplan 2017
Meddelande 11:2016
Tillsynsplanen beskriver mål med tillsynen, prioriteringar, tillsynsinsatser 2017, resursåtgång samt uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
Meddelande 9:2016
Målbilder för god miljöhänsyn har utvecklats gemensamt inom skogssektorn. Dessa målbilder håller nu på att implementeras och Skogsstyrelsen redovisar här hur detta arbete går.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12332

RAPPORTER

Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering - Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering
Rapport 10:2016
I denna rapport beskrivs metodiken och resultat från användning av metodiken på två platser i landet.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Målanpassad ungskogsskötsel
Rapport 13:2016
I denna rapport redovisas hur skogsägare kan sköta ungskogar utifrån olika mål. Materialet har arbetats fram av en arbetsgrupp sammansatt av företrädare från skogsbruk och andra intressen i skogen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Nya och reviderade målbilder för god miljöhänsyn - Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
Rapport 12:2016
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. Målbilderna är framtagna i bred samverkan inom skogssektorn.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12380
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»