Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Kulturarv i skogen
Meddelandet innehåller en redovisning av de åtgärder myndigheterna och skogsbruket genomfört för att förhindra skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogliga skattningar från laserdata
Meddelande 4:2016
Detta meddelande utgör slutrapporten av ett regeringsuppdrag som genomförts av Skogsstyrelsen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet under år 2013 till 2015

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift.
Delrapport Främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och naturvården
Meddelande 3:2016
Delrapporten visar att det finns potential för sysselsättning i de gröna näringarna och den pekar även på vissa områden där insatser kan främja nyanländas väg till försörjning.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12329

RAPPORTER

Alternativa skogsskötselmetoder i Vildmarksriket - ett pilotprojekt
Rapport 4:2016
Rapporten redovisar tre områden inom Vildmarksriket där hyggesfria metoder tillämpats i demonstrations- och försökssyfte.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Effekter av klimatförändringar på skogen och behov av anpassning i skogsbruket
Rapport 2:2016
Skogsstyrelsen har genomfört en ny inventering av kunskap kring vilka klimatförändringar som skett och kan komma att ske framöver, vilka effekter dessa klimatförändringar kan medföra för den svenska skogen och vilka olika möjligheter till klimatanpassning som står till buds.

Finns endast som PDF-fil för egen utskrift
Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden - Metodik och genomförande
Rapport 1:2016
Denna rapport ger en samlad beskrivning av bakomliggande avvägningar och syfte, hur inventeringsområdena har valts ut, vad som inventeras och vilken metodik som används.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12377
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»