Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Implementering av målbilder för god miljöhänsyn
Meddelande 9:2016
Målbilder för god miljöhänsyn har utvecklats gemensamt inom skogssektorn. Dessa målbilder håller nu på att implementeras och Skogsstyrelsen redovisar här hur detta arbete går.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Agnda 2030 - underlag för genomförande - Ett regeringsuppdrag
Meddelande 8:2016
Detta meddelande utgör Skogsstyrelsens redovisning av det uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som regeringen beslutade om i april 2016.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Sektorsdialog 2014 och 2015
Meddelande 6:2016
I Meddelandet redovisas hur sektorsdialogerna har genomförts och de huvudsakliga slutsatser Skogsstyrelsen drar av arbetet hitintills.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12331

RAPPORTER

Nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper
Rapport 7:2016
Skogsstyrelsen har tagit initiativ till denna nulägesbeskrivning om nyckelbiotoper för att samlat beskriva hur olika intressenter ser på och upplever arbetet med nyckelbiotoper.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd
Rapport 6:2016
Under åren 2012–2013 genomfördes en uppföljning av miljöhänsyn vid stubbskörd, baserat på de rekommendationer för miljöhänsyn som tagits fram av Skogsstyrelsen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Uppföljning av åtgärder för att skapa funktionella kantzoner mot vattendrag i yngre kulturskogar
Rapport 13:2015
I den här rapporten redovisas hur man kan skapa en kantzon mot vattendrag när kulturskogen växer ända fram till vattendraget.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12379
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»