Sök:

Våra publikationer

Här kan du beställa Skogsstyrelsens aktuella meddelanden och rapporter. De flesta finns att ladda ner kostnadsfritt som pdf:er

MEDDELANDEN

Regeringsuppdrag om jämställdhet i skogsbruket
Meddelande 3:2017
Tidigare åtgärder för att öka jämställdheten i skogsbruket har sammanställts och nya former för informationstillfällen som lockar andra grupper än de som traditionellt inbjuds föreslås.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Främja nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och naturvården
Meddelande 2:2017
”Skogsstyrelsen har på uppdrag av regeringen, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet, granskat vägen från anläggningsboende till egenförsörjning. Detta meddelande är slutredovisningen av uppdraget.”

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Skogens sociala värden i Skogsstyrelsens rådgivning och information
Meddelande 1:2017
I detta meddelande beskrivs hur Skogsstyrelsen arbetar med skogens sociala värden,
framförallt inom rådgivning och information, och några specifika insatser som gjorts
under 2016 för att lyfta ämnet i rådgivningen beskrivs närmare.


Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12332

RAPPORTER

Biologisk mångfald i nyckelbiotoper
Rapport 4:2017
Nyckelbiotoperna innehåller många arter som signalerar höga naturvärden. Flertalet av arterna är dock sällsynta och hittas bara i en bråkdel av nyckelbiotoperna. Inom varje område är det dessutom oftast få fynd av varje art.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Alternativa skötselmetoder i Rånddalen-Ett projekt i Härjedalen
Rapport 2:2017
Rapporten redovisar hur ett demonstrationsområde med olika skogsskötselmetoder etableras i en äldre tallskog i Härjedalen.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering - Metodik för identifiering av slänter och raviner känsliga för vegetationsförändringar till följd av skogsbruk eller exploatering
Rapport 10:2016
I denna rapport beskrivs metodiken och resultat från användning av metodiken på två platser i landet.

Finns endast som Pdf-fil för egen utskrift
Föregående12381
Aktivera eller avsluta prenumeration av nyhetsbrev»